Inloggen     
HOME OVER ONS BESTELINFO WINKELMANDJE CONTACT FAQS
    Zoeken:    
Mijn Account   |   0 items: € 0,00       

Projecten
Palletstellingen
Gebruikte stellingen
Hygiënische opslag
Etagevloer, verdiepingsvloer, entresol
Buisklemmen
Prullebakken / afvalverwerking
Magazijnkasten
© Copyright Dehon BV

leveringsvoorwaarden
disclaimer
privacy statement 
LEVERINGSVOORWAARDEN

 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dehonbv.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna; voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dehonbv.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeven van door Dehonbv.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dehonbv.nl zijn vrijblijvend en Dehonbv.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dehonbv.nl. Dehonbv.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dehonbv.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde producten worden aangeboden exclusief BTW in euro's en exclusief handelings- en verzendkosten.

3.2 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces te weten per creditcard of iDeal. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Dehonbv.nl.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dehonbv.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) dertig werkdagen tenzij door Dehonbv.nl anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot op het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven adres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dehonbv.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering aan u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dehonbv.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Dehonbv.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dehonbv.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen (8) acht kalenderdagen na de aflevering , althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dehonbv.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7)  kalenderdagen na aflevering aan Dehonbv.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval uitsluitend en alleen geaccepteerd na overleg en met onze goedkeuring. Teneinde misbruik van deze garantie te voorkomen zal onze goedkeuring alleen worden verstrekt indien een beroep wordt gedaan op deze garantie op grond van algemeen acceptabele oorzaken en/of voorwaarden. Retourzendingen binnen het kader van deze garantie worden alleen geaccepteerd indien onbeschadigd, geheel compleet, in originele verpakkingen en verzonden met TNT-post. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig(30) dagen door Dehonbv.nl terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen / Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dehonbv.nl, danwel tussen Dehonbv.nl en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dehonbv.nl, is Dehonbv.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dehonbv.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dehonbv.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dehonbv.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dehonbv.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Dehonbv.nl schriftelijk opgaven doet van een adres, is Dehonbv.nl gerechtigd aan dat adres alle  bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dehonbv.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Dehonbv.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dehonbv.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dehonbv.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dehonbv.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Dehonbv.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@dehonbv.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Betalingen en correspondentie over uw opdrachten kunt u voeren via info@dehonbv.nl of op telefoonnummer 0180-330877.